اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   غلامحسین زرگری نژاد
غلامحسین زرگری نژاد
آثار موجود در کتابخانه
سیاست نامه های قاجاری ۱. سیاست نامه های قاجاری
موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی، تهران، ۱۳۸۶ش.، 2 جلد
تصحیح و تحقیق:
۲. تاریخ احمد شاهی (تاریخ‌ تشکیل‌ اولین‌ حکومت‌ افغانستان‌) (تصحیح)
مآثر سلطانیه (تاریخ جنگهای اول ایران و روس) ۳. مآثر سلطانیه (تاریخ جنگهای اول ایران و روس) (تصحیح)
به ضمیمه تاریخ جنگهای دوره دوم از تاریخ ذوالقرنین
نویسنده: عبدالرزاق بیک دنبلی
مؤسسه انتشاراتی روزنامه ایران، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۹ش.
ویراستاری و مقدمه:
واقعه کشف حجاب ۴. واقعه کشف حجاب (مقدمه)
اسناد منتشر نشده از واقعه کشف حجاب در عصررضاخان
گردآورنده: مرتضی جعفری ، اسماعیل زاده، صغری.، معصومه فرشچی
نشریات:
۱. مطالعات تاریخی (هيئت تحريريه)
۲. تاریخ (سردبير)
مجله گروه تاریخ ضمیمه مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی
همچنین نگاه کنید
تاریخ تاریخ (سردبير)
مطالعات تاریخی مطالعات تاریخی (هيئت تحريريه)