اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   هوشنگ اعلم
هوشنگ اعلم
آثار موجود در کتابخانه
۱. جستارهایی در تاریخ علوم دوره اسلامی
مقالات چاپ شده در دانشنامه جهان اسلام ،مجلدات اول تا پنجم
بنیاد دایرةالمعارف اسلامی، تهران، ۱۳۷۹ش.
ترجمه:
افغانستان (مجموعه مقالات) ۲. افغانستان (مجموعه مقالات)
آثاری درباره هوشنگ اعلم:
زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی استاد هوشنگ اعلم ۱. زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی استاد هوشنگ اعلم
گردآوری و ویرایش: امید قنبری
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، تهران، ۱۳۸۵ش.، 100 جلد