اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محمدسعید افغانی
محمدسعید افغانی
آثار موجود در کتابخانه
تصحیح و تحقیق:
حجة القراءات ۱. حجة القراءات (تحقیق و تعلیق)
نویسنده: عبدالرحمن ابن زنجله
موسسة الرسالة، چاپ چهارم، بیروت، ۱۴۰۴ق.
اشراف و نشر:
مغنی اللبیب عن کتب الاعاریب ۲. مغنی اللبیب عن کتب الاعاریب
نویسنده: ابن هشام انصاری
سید الشهداء، چاپ هفتم، قم، ۱۳۷۲ش.، 2 جلد، مصحح: مازن مبارک و محمدعلی حمدالله