اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   همایون صنعتی زاده
همایون صنعتی زاده
آثار موجود در کتابخانه
چهار مقاله درباره گاهشماری در ایران باستان ۱. چهار مقاله درباره گاهشماری در ایران باستان
• بی نا، بی جا، ۱۳۸۱ش.
ترجمه:
تاریخ هند (2) ۲. تاریخ هند (2)
نویسنده: تامس جورج پرسیوال اسپیر
• تاریخ هند، دانشگاه ادیان و مذاهب، نشر ادیان، چاپ اول، قم، ۱۳۸۷ش.، 2 جلد
جغرافیای استرابو ۳. جغرافیای استرابو
سرزمینهای زیر فرمان هخامنشیان
سرشناسه: استرابون‌
بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۲ش.
۴. پیدایش دانش نجوم
دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ۱۳۸۶ش.
تاریخ هند (1) ۵. تاریخ هند (1)
نویسنده: رومیلا تاپار
• تاریخ هند، دانشگاه ادیان و مذاهب، نشر ادیان، چاپ اول، قم، ۱۳۸۷ش.، 2 جلد
شیراز در روزگار حافظ ۶. شیراز در روزگار حافظ