اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   ابوالقاسم سری
ابوالقاسم سری
آثار موجود در کتابخانه
ترجمه:
فرقه های اسلامی ۱. فرقه های اسلامی
اساطیر، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۱ش.
دین و دولت در ایران : نقش علماء در دوره قاجار ۲. دین و دولت در ایران : نقش علماء در دوره قاجار
انتشارات توس، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۹۶ش.