اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   شیخ هادی قبیسی عاملی
شیخ هادی قبیسی عاملی
آثار موجود در کتابخانه
تصحیح و تحقیق:
ازاحة العلة فی معرفة القبلة ۱. ازاحة العلة فی معرفة القبلة (تحقیق)
آثار ترجمه شده:
فضائل امیرالمؤمنین و اهل بیت (ع) در «معجم»های طَبَرانی ۲. فضائل امیرالمؤمنین و اهل بیت (ع) در «معجم»های طَبَرانی