اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   جلال خالقی مطلق
جلال خالقی مطلق
آثار موجود در کتابخانه
۱. سخن های دیرینه (سی‌ گفتار درباره‌ فردوسی‌ و شاهنامه‌)
به کوشش: علی دهباشی
نشر افکار، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۶ش.
شاهنامه از دست نویس تا متن ۲. شاهنامه از دست نویس تا متن
جستارهایی در معرفی و ارزیابی دست نویس های شاهنامه و روش تصحیح انتقادی متن
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۰ش.
ترجمه:
ایرانیان در کتاب بزم فرزانگان ۳. ایرانیان در کتاب بزم فرزانگان
تصحیح و تحقیق:
شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی ۴. شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی (با مقدمه)
شاعر: ابوالقاسم فردوسی
• شاهنامه، طلایه، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۹ش.، به کوشش: استاد ایرج افشار و محمود امیدسالار و نادر مطلبی کاشانی