اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   هشام ابن کلبی
هشام ابن کلبی
آثار موجود در کتابخانه
نسب معد والیمن الکبیر ۱. نسب معد والیمن الکبیر
به کوشش: ریاض عبدالحمید مراد
دارالیقظة العربیة، دمشق، ۱۴۰۸ق.، 3 جلد، محقق: محمود فردوس عظم
مثالب العرب والعجم ۲. مثالب العرب والعجم
دار الاندلس، بیروت، ۱۴۲۰ق.، محقق: محمدحسین دجیلی