اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   احمد سجادی
احمد سجادی
آثار موجود در کتابخانه
میراث حوزه اصفهان ۱. میراث حوزه اصفهان
به کوشش: رحیم قاسمی
جلد 2 به کوشش: مجید هادی زاده
جلد 3،4 و 7 به کوشش: محمدجواد نورمحمدی
موسسه فرهنگی مطالعاتی الزهراء علیها السلام، چاپ اول، اصفهان، ۱۳۸۶ش.، 8 جلد
قرآن پژوهان اصفهان ۲. قرآن پژوهان اصفهان
کتابهای پرستو، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۸ش.
مدیریت و امنیت ۳. مدیریت و امنیت
نویسنده: حیدر مصلحی
حوزه علمیه اصفهان، مرکز تحقیقات رایانه‌ای، چاپ اول، اصفهان، ۱۳۹۲ش.، 2 جلد
رستاخیز ۴. رستاخیز
حوزه علمیه اصفهان، مرکز تحقیقات رایانه‌ای، چاپ هشتم، اصفهان، ۱۳۹۲ش.
ویراستاری و مقدمه:
صحیفه سجادیه روایة حسین بن اشکیب ۵. الصحیفة السجادیّة الکاملة (مقدمه)
نویسنده: امام سجاد علیه السلام
املاء: امام سجاد علیه السلام
• صحیفه سجادیه روایة حسین بن اشکیب، موسسه فرهنگی مطالعاتی الزهراء علیها السلام، چاپ اول، اصفهان، ۱۳۸۳ش.