اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   احمد مقری
احمد مقری
آثار موجود در کتابخانه
ظاءات القرآن الکریم ۱. ظاءات القرآن الکریم
• ظاءات القرآن الکریم و یلیه الفرق بین الظاء و الضاد، دار الفکر المعاصر، بیروت، 1991م.، محقق: محمدسعید مولوی، با مقدمه: محمدسعید مولوی