اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   جعفر هلالی
جعفر هلالی
آثار موجود در کتابخانه
الملحمة العلویة ۱. الملحمة العلویة
موسسة الوفاء، بیروت، ۱۴۰۹ق.، محقق: محمد سعید طریحی