اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   دکتر حسن انوری
دکتر حسن انوری
دکتر حسن انوری
آثار موجود در کتابخانه
آیین نگارش [کتابهای‌ درس‌] سال‌ اول‌ دبیرستان‌ ۱. آیین نگارش [کتابهای‌ درس‌] سال‌ اول‌ دبیرستان‌
وزارت آموزش و پرورش، تهران، ۱۳۵۵ش.
آیین نگارش [کتابهای‌ درس‌] سال‌ دوم‌ دبیرستان‌ ۲. آیین نگارش [کتابهای‌ درس‌] سال‌ دوم‌ دبیرستان‌
سازمان کتابهای درسی ایران، تهران، ۱۳۵۴ش.
تصحیح و تحقیق:
نصاب الصبیان ۳. نصاب الصبیان (تصحیح)
نویسنده: مسعود فراهی
اشراف و نشر:
۴. فرهنگ نام سخن
۵. فرهنگ امثال سخن
انتشارات سخن، تهران، ۱۳۸۴ش.، 2 جلد
فرهنگ بزرگ سخن ۶. فرهنگ بزرگ سخن (سرپرست)
انتشارات سخن، تهران، ۱۳۸۱ش.، 8 جلد