اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   احمد قباوی
احمد قباوی
آثار موجود در کتابخانه
ترجمه:
تاریخ بخارا ۱. تاریخ بخارا
نویسنده: محمد نرشخی
انتشارات توس، چاپ سوم، تهران، ۱۳۸۷ش.، مصحح: محمد تقی مدرس رضوی