اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   جعفر سعیدی جیلانی
جعفر سعیدی جیلانی
آثار موجود در کتابخانه
تصحیح و تحقیق:
توشیح التفسیر فی قواعد التفسیر و التاویل ۱. توشیح التفسیر فی قواعد التفسیر و التاویل (تحقیق)
نویسنده: محمد تنکابنی
کتاب سعدی، قم، ۱۴۱۱ق.