اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محمد احمد دهمان
محمد احمد دهمان
آثار موجود در کتابخانه
تصحیح و تحقیق:
القلائد الجوهریه فی تاریخ الصالحیه ۱. القلائد الجوهریه فی تاریخ الصالحیه (تحقیق)
نویسنده: ابن طوطان، محمد بن علی،888ـ953ق.
• بی نا، دمشق، 1949م.
نقد الطالب لزغل المناصب ۲. نقد الطالب لزغل المناصب (تحقیق)
نویسنده: محمد ابن طولون صالحی
دار الفکر المعاصر، بیروت، ۱۴۱۲ق.، محقق: خالد محمد دهمان، اشراف: نزار اباظة