اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   مرتضی عسکری
مرتضی عسکری
آثار موجود در کتابخانه
نقش ائمه در احیاء دین ۱. نقش ائمه در احیاء دین
گردآورنده: محمد علی جاودان
مجمع علمی اسلامی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۰ش.
بنیاد بعثت،و‌احد تحقیقات‌ ‌اسلامی‌، چاپ دوم، تهران، -۸۱۸ ۶ش.، 7 جلد
بنیاد بعثت،کتابخانه بزرگ اسلامی، تهران، ۱۳۵۷ش.، 2 جلد
مجمع علمی اسلامی، تهران، ۱۴۰۱ق.، 5 جلد
۲. مقدمة مرآة العقول
فی شرح أخبار آل الرسول
مکتبة ولی العصر، چاپ اول، ۱۳۵۶ش.، 2 جلد
نگاهی به سرگذشت حدیث ۳. نگاهی به سرگذشت حدیث
مجمع علمی اسلامی، خرداد ۱۳۶۰ش.
حدیث الکساء فی کتب مدرسة الخلفاء ومدرسة أهل البیت ۴. حدیث الکساء فی کتب مدرسة الخلفاء ومدرسة أهل البیت
مجمع علمی اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۰۲ق.
عبدالله بن سبا و اساطیر اخری ۵. عبدالله بن سبا و اساطیر اخری
کتابخانه بزرگ اسلامی، چاپ اول، تهران، 1972م.، 2 جلد
مطبعة دار الکتب، چاپ سوم، بیروت، 1968م.
خمسون و مائة صحابی مختلق ۶. خمسون و مائة صحابی مختلق
دار التراث الإسلامی، چاپ اول، بیروت، 1974م.، 2 جلد
کلیه اصول الدین، چاپ دوم، ویرایش اول، بغداد، 1974م.، 2 جلد
معالم المدرستین ۷. معالم المدرستین
بنیاد بعثت، چاپ دوم، تهران، ۱۴۰۸ق.، 3 جلد
بنیاد بعثت، چاپ چهارم، تهران، ۱۴۱۲ق.، 3 جلد
موسسة النعمان، بیروت، 1990م.، 3 جلد
أحادیث ام المؤمنین عائشة ۸. أحادیث ام المؤمنین عائشة
کتابفروشی صدوق، تهران
ولایت علی در قرآن و سنت ۹. ولایت علی در قرآن و سنت
پاسخ به نوشته شیخ ابو سلمان عبدالمنعم بلوچ « چرا ولایت علی در قرآن نیست»
دانشکده اصول الدین، قم، ۱۳۸۰ش.
۱۰. صلاة أبی بکر
آثار ترجمه شده:
ادیان آسمانی و مسئله تحریف ۱۱. ادیان آسمانی و مسئله تحریف
مترجم: حسن افتخار زاده
مجمع علمی اسلامی، بی جا، ۱۳۶۰ش.، با مقدمه: حسن افتخار زاده