اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محمدابراهیم فیومی
محمدابراهیم فیومی
آثار موجود در کتابخانه
التعریب بکتاب العقائد العضدیة وشراحه ۱. التعریب بکتاب العقائد العضدیة وشراحه
بحث نقدی و تحلیلی حول کتاب « التعلیقات علی شرح الدوانی للعقائد العضدیة»
به کوشش: هادی خسروشاهی
مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، تهران، ۱۴۳۱ش.، با مقدمه: هادی خسروشاهی