اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   کیکاووس جهانداری
کیکاووس جهانداری
آثار موجود در کتابخانه
ترجمه:
بیست مقاله تقی زاده ۱. بیست مقاله تقی زاده
ترجمه‌ سیزده‌ مقاله‌ از انگلیسی‌ و فرانسه‌ (به‌قلم‌ احمد آرام‌)، ترجمه‌ یک‌ مقاله‌ از آلمانی‌ (به‌قلم‌ کیکاوس‌‌ جهانداری)...
نویسنده: سید حسن تقی زاده
مترجم: احمد آرام
• بیست مقاله تقی زاده محتوی بر ترجمه سیزده مقاله از انگلیسی و فرانسه (بوسیله احمد آرام) ترجمه یک مقاله از آلمانی (بوسیله کاووس جهانداری) ...، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، چاپ اول، تهران، ۱۳۴۱ش.
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ سوم، تهران، ۱۳۸۱ش.
۲. شاهنامه فردوسی
ساختار و قالب
سرشناسه: کورت هاینریش هانزن
نشر و پژوهش فرزان روز، تهران، ۱۳۷۴ش.
مارکوپولو در ایران ۳. مارکوپولو در ایران
بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۳ش.
نشریات:
۱. تبیان (سردبير)
نشریه مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور
همچنین نگاه کنید
تبیان تبیان (سردبير)