اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   آنه ماری شیمل
آنه ماری شیمل
آثار موجود در کتابخانه
۱. Mystical dimensions of Islam
۲. Deciphering the Signsof God:Aphenomenological Approach to Islam
۳. ‎Calligraphy and Islamic culture
۴. And Muhammad is his messenger
۵. The Mystery of Numbers
۶. islamic calligraphy
۷. The Triumphal aun: a study of the works of Jalalodin Rumi
۸. Im Reich der grossmoguln
۹. Islamic literature of Indi
آثار ترجمه شده:
به دنبال رد پای مسلمانان ۱۰. به دنبال رد پای مسلمانان
مترجم: محمدحسین خواجه زاده
امیرکبیر، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۵ش.
آثاری درباره آنه ماری شیمل:
آشنایی از آن سوی افق ۱. آشنایی از آن سوی افق
مجموعه‌ سخنرانی‌های‌ سمینار بزرگداشت‌ آنه‌ماری‌ شیمل‌
عرفان پلی میان فرهنگ ها ۲. عرفان پلی میان فرهنگ ها
بزرگداشت پرفسور آنه ماری شیمل،مجموعه‌ مقالات‌ همایش‌
سرشناسه: همایش‌ عرفان‌: پلی‌ میان‌ فرهنگ‌ها (۱۳۸۱: تهران‌)
انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۳ش.، 2 جلد
افسانه خوان عرفان ۳. افسانه خوان عرفان
نگاهی به اندیشه، آثار و افکار پرفسور آنه ماری شیمل
به کوشش: حسین خندق آبادی
موسسه توسعه دانش و پژوهش ایران، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۱ش.