اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   عبدالرزاق بیک دنبلی
عبدالرزاق بیک دنبلی
آثار موجود در کتابخانه
مآثر سلطانیه (تاریخ جنگهای اول ایران و روس) ۱. مآثر سلطانیه (تاریخ جنگهای اول ایران و روس)
به ضمیمه تاریخ جنگهای دوره دوم از تاریخ ذوالقرنین
مؤسسه انتشاراتی روزنامه ایران، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۹ش.، مصحح: غلامحسین زرگری نژاد
ترجمه:
سفرنامۀ کروسینسکی ۲. سفرنامۀ کروسینسکی
انتشارات توس، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۳ش.، با مقدمه: مریم میراحمدی، مصحح: مریم میراحمدی