اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   مولانا جلال الدین محمد بلخی رومی
مولانا جلال الدین محمد بلخی رومی
آثار موجود در کتابخانه
دیوان کامل شمس تبریزی ۱. دیوان کامل شمس تبریزی
سرشناسه: جلال الدین محمد بن محمد مولوی
• کلیات دیوان شمس تبریزی، نشر طلوع، بی جا، ۲ش.، با مقدمه: محمد عباسی، مصحح: محمد عباسی
انتشارات جاویدان، چاپ دهم، تهران، ۱۳۷۱ش.، با مقدمه: استاد بدیع الزمان فروزانفر و جلال الدین همایی، با تعلیق: م . درویش
• کلیات دیوان شمس، مؤسسه انتشارات نگاه، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۱ش.، مصحح: استاد بدیع الزمان فروزانفر، به کوشش: پرویز بابایی
مجالس سبعه(هفت خطابه) ۲. مجالس سبعه(هفت خطابه)
سرشناسه: جلال الدین محمد بن محمد مولوی
انتشارات کیهان، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۲ش.، مصحح: توفیق هاشم پور سبحانی
انتشارات کیهان، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۵ش.، مصحح: توفیق هاشم پور سبحانی
کتاب فیه ما فیه ۳. کتاب فیه ما فیه
سرشناسه: جلال الدین محمد بن محمد مولوی
امیرکبیر، چاپ ششم، تهران، ۱۳۶۹ش.، با تعلیق: استاد بدیع الزمان فروزانفر، مصحح: استاد بدیع الزمان فروزانفر
امیرکبیر، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۶۲ش.، با تعلیق: استاد بدیع الزمان فروزانفر، مصحح: استاد بدیع الزمان فروزانفر
مثنوی معنوی ۴. مثنوی معنوی
• مثنوی معنوی (دفتر چهارم)، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۲ش.، به کوشش: محمد افشین وفایی و پژمان فیروزبخش
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، تهران، ۱۳۶۶ش.، 2 جلد، با مقدمه: عبدالکریم سروش، مصحح: عبدالکریم سروش
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، تهران، ۱۳۸۶ش.، با مقدمه: دکتر مهدی محقق، با تعلیق: جلال الدین همایی
• کلیات مثنوی معنوی، انتشارات جاویدان، چاپ ششم، تهران، ۱۳۶۸ش.، با مقدمه: استاد بدیع الزمان فروزانفر، با تعلیق: م . درویش
• دوره کامل مثنوی معنوی از روی‌ چاپ‌ ۱۹۳۳ - ۱۹۲۵ میلادی‌، لیدن‌ (هلند)، نشر طلوع، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۳ش.، با مقدمه: محمد عباسی، مصحح: رینولد الین نیکلسون
روزنه، چاپ سوم، تهران، ۱۳۸۲ش.، مصحح: توفیق هاشم پور سبحانی
۵. فهرست مندرجات دیوان کبیر کلیات شمس تبریزی
آثار ترجمه شده:
دیوان شمس الدین تبریزی ۶. دیوان شمس الدین تبریزی
مترجم: سید علی حسینی امینی
انتشارات قاف مشهد الرضا (ع)، چاپ اول، مشهد، ۱۳۹۰ش.