اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محمد جواد مهری
محمد جواد مهری
آثار موجود در کتابخانه
کلمات و نداءات الامام الخمینی حول وحدة المسلمین ۱. کلمات و نداءات الامام الخمینی حول وحدة المسلمین
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران، ۱۴۰۱ق.
خاطرات مدرسه ۲. خاطرات مدرسه
بنیاد معارف اسلامی، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۸۶ش.
ترجمه:
آنگاه هدایت شدم ۳. آنگاه هدایت شدم
• آنگاه ... هدایت شدم، بنیاد معارف اسلامی، چاپ چهارم، قم، خرداد ۱۳۶۹ش.
بنیاد معارف اسلامی، چاپ 39م، قم، ۱۳۸۶ش.
همراه با راستگویان ۴. همراه با راستگویان
بنیاد معارف اسلامی، چاپ دهم، قم، ۱۳۷۷ش.
اهل بیت کلید مشکل ها ۵. اهل بیت کلید مشکل ها
بنیاد معارف اسلامی، چاپ هفتم، قم، ۱۳۸۶ش.
از آگاهان بپرسید ۶. از آگاهان بپرسید
سرشناسه: محمد تیجانی سماوی
بنیاد معارف اسلامی، چاپ ششم، قم، ۱۳۷۸ش.، 2 جلد
مقالات حول الثورة الاسلامیة فی ایران ۷. مقالات حول الثورة الاسلامیة فی ایران
الامام الخمینی و 17 شهریور ۸. الامام الخمینی و 17 شهریور
ویراستاری و مقدمه:
أهل سنت واقعی ۹. اهل سنت واقعی (مقدمه)
مترجم: عباسعلی براتی
• أهل سنت واقعی، بنیاد معارف اسلامی، چاپ دهم، قم، ۱۳۸۶ش.، 2 جلد