اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   أبی عمران مروزی
أبی عمران مروزی
آثار موجود در کتابخانه
مسند الإمام موسی بن جعفر ۱. مسند الإمام موسی بن جعفر
مکتبة جامعة طهران، تهران، ۸ آبان ۱۳۵۲ش.، با تعلیق: آیة الله سید محمدحسین حسینی جلالی
• مسند الأمام موسی بن جعفر، دار الاضواء، بیروت، ۱۴۰۶ق.، با مقدمه: آیة الله سید محمدحسین حسینی جلالی