اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محمدبن عبدالکریم شهرستانی
محمدبن عبدالکریم شهرستانی
آثار موجود در کتابخانه
۱. مصارع الفلاسفه
تفسیر الشهرستانی المسمی مفاتیح الاسرار و مصابیح الابرار ۲. تفسیر الشهرستانی المسمی مفاتیح الاسرار و مصابیح الابرار
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۴۲۹ق. برابر ۱۳۸۶ش. برابر 2008م.، 2 جلد، محقق: محمدعلی آذرشب، با تعلیق: محمدعلی آذرشب
الملل والنحل ۳. الملل والنحل
• موسوعة الملل والنحل، مؤسسة ناصر للثقافة، چاپ اول، بیروت، 1981م.