اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   عزالدین حسینی زنجانی
عزالدین حسینی زنجانی
آثار موجود در کتابخانه
تقریظ:
کشف المطالب قرآن مجید راهنمای زندگیهای سه گانه ؟ دنیا ، برزخ ، قیامت ۱. کشف المطالب قرآن مجید راهنمای زندگیهای سه گانه ؟ دنیا ، برزخ ، قیامت
با استضائه از نور [سیصدوشصت۳۶۵ و پنج] مشعل فروزان کتاب آسمانی
نویسنده: مهدی مستشاری
• مشهد، ۱۳۷۳ش.