اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   موسی اسوار
موسی اسوار
آثار موجود در کتابخانه
ترجمه:
روح تشریع در اسلام ۱. روح تشریع در اسلام
نویسنده: امام موسی صدر
مترجم: احمد ناظم
موسسه فرهنگی و تحقیقاتی امام موسی صدر، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۱ش.، ویراستار: مهدی فرخیان
شعر امروز ایران ۲. شعر امروز ایران (مترجم عربی)
نویسنده: محمد حقوقی، احمد سمیعی، حسین معصومی همدانی
• ضمیمه نامه فرهنگستان- 20، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، تهران، ۱۳۸۴ش.
از سرود باران تا مزامیر گل سرخ ۳. از سرود باران تا مزامیر گل سرخ
انتشارات سخن، چاپ دوم، تهران، ۱۳۹۱ش.