اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   علی حصوری
علی حصوری
آثار موجود در کتابخانه
تقویم نوروزی شهریاری شمسی- قمری- فرسی ۱. تقویم نوروزی شهریاری شمسی- قمری- فرسی
نویسنده: ذبیح بهروز
• چاپ اول، تهران، ۱۳۷۹ش.
اشراف و نشر:
سفارت نامۀ خوارزم ۲. سفارت نامه خوارزم (کوشش در نشر)
نویسنده: رضاقلی خان هدایت
• سفارت نامۀ خوارزم، کتابخانه طهوری، چاپ اول، تهران، ۱۳۵۶ش.