اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محمد مشکوة
محمد مشکوة
آثار موجود در کتابخانه
۱. درة التاج لغرة الدباج
مشتمل بر مقدمه، منطق، امور عامه، طبیعیات، الهیات
نویسنده: قطب الدین شیرازی
• درة التاج، انتشارات حکمت، تهران، ۱۳۸۵ش.
تحقیق و تعلیق درباره چگونگی اتصاف ذات موضوع بوصف عنوانی در قضایای حملیه ۲. تحقیق و تعلیق درباره چگونگی اتصاف ذات موضوع بوصف عنوانی در قضایای حملیه
معتقد الامامیه، متن فارسی در کلام و اصول و فقه شیعی از سده هفتم ۳. معتقد الامامیه، متن فارسی در کلام و اصول و فقه شیعی از سده هفتم
رساله شریفه آقای سیدمحمد مشکوة راجع بکتاب المناجات الالهیات ۴. رساله شریفه آقای سیدمحمد مشکوة راجع بکتاب المناجات الالهیات
• رساله شریفه آقای سیدمحمد مشکوة راجع بکتاب (المناجات الالهیات)
تصحیح و تحقیق:
رساله منطق ۵. رساله منطق (تصحیح و تعلیق و مقدمه)
سرشناسه: حسین بن عبدالله ابن سینا
نویسنده: ابوعلی سینا
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، چاپ سوم، تهران، ۱۳۸۳ش.، با مقدمه: محمد معین، مصحح: محمد معین
طبیعیات دانشنامه علائی ۶. طبیعیات دانشنامه علائی (تعلیق و تصحیح و مقدمه)
سرشناسه: حسین بن عبدالله ابن سینا
نویسنده: ابوعلی سینا
دانشگاه بو علی سینا، چاپ دوم، همدان، ۱۳۸۳ش.
... کلید بهشت ۷. کلید بهشت (تصحیح و مقدمه)
نویسنده: قاضی سعید قمی
• ... کلید بهشت، الزهراء، تهران، فروردین ۱۳۶۲ش.
رگ شناسی ۸. رگ شناسی (تعلیق و تصحیح و مقدمه)
سرشناسه: حسین بن عبدالله ابن سینا
نویسنده: ابوعلی سینا
دانشگاه بو علی سینا، چاپ دوم، همدان، ۱۳۸۳ش.
ویراستاری و مقدمه:
الصحیفة الکاملة السجادیة ۹. الصحیفة السجادیّة الکاملة (مقدمه)
نویسنده: امام سجاد علیه السلام
املاء: امام سجاد علیه السلام
• الصحیفة الکاملة السجادیة، نجف، ۱۳۲۱ق.، مصحح: علامه محمدتقی مجلسی، خطاط: طاهر خوشنویس