اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محمدحسین قمی
محمدحسین قمی
آثار موجود در کتابخانه
تحفة الفاطمیین فی ذکر أحوال قم و القمیین ۱. تحفة الفاطمیین فی ذکر أحوال قم و القمیین
نور مطاف، چاپ اول، قم، ۱۳۹۱ش.، 4 جلد، محقق: علی رفیعی علامرودشتی و محمد حسین درایتی، اشراف: دکتر سید محمود مرعشی نجفی، با مقدمه: محمد حسینی