اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   حسین حلبیان
حسین حلبیان
آثار موجود در کتابخانه
نماز طواف ۱. نماز طواف
امیرالعلم، قم، ۱۳۹۲ش.
بررسی احکام مهر در فقه شیعه با نگاهی به حقوق ایران ۲. بررسی احکام مهر در فقه شیعه با نگاهی به حقوق ایران
نشر چتر دانش، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۸ش.
ترجمه:
رفع النزاع من البین في الصلح المقصود منه الفرار عن الدین ۳. رفع النزاع من البین في الصلح المقصود منه الفرار عن الدین (ترجمه و تحقیق)
نویسنده: آیة الله الشیخ محمد باقر الزند الکرماني
نشر چتر دانش، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۹ش.
تصحیح و تحقیق:
رفع النزاع في الصلح بقصد الفرار عن الدین ۴. رفع النزاع في الصلح بقصد الفرار عن الدین (تحقیق)
نویسنده: آیة الله الشیخ محمد باقر الزند الکرماني
امیرالعلم، چاپ اول، قم، ۱۴۳۳ق. برابر ۱۳۹۰ش.
رسالة فی جواز النسخ ۵. رسالة فی جواز النسخ (تحقیق)
نویسنده: محمد شریف مازندرانی
The Open School، ۱۴۳۸ق.
اجتماع الامر والنهی ۶. اجتماع الامر والنهی (تحقیق)
نویسنده: آیة الله سید محمدکاظم طباطبائی یزدی (صاحب عروه)
انتشارات خویی، چاپ اول، قم، ۱۴۴۲ق. برابر ۱۴۰۰ش.
رجال الشیخ الانصاری ۷. رجال الشیخ الانصاری (تحقیق)