اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محمدباقر ملکیان
محمدباقر ملکیان
آثار موجود در کتابخانه
تصحیح و تحقیق:
رجال النجاشي ۱. رجال النجاشی (تحقیق و تعلیق)
أحد الأصول الرجالیة
نویسنده: احمد بن علی نجاشی اسدی کوفی
• رجال النجاشي، مؤسسه بوستان کتاب، چاپ اول، قم، ۱۴۳۷ق. برابر ۱۳۹۴ش.
فرق الشیعه ۲. فرق الشیعه (تصحیح)
نویسنده: حسن بن موسی نوبختی
انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب، چاپ اول، قم، ۱۳۹۵ش.
رسالة الأوزان والمقادیر ۳. رسالة الأوزان والمقادیر (تصحیح)