اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محمدجواد احمدی‌نیا
محمدجواد احمدی‌نیا
آثار موجود در کتابخانه
سعید نفیسی ۱. سعید نفیسی
خانه کتاب ، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۴ش.
میرمحمّدعلی شیرازی ۲. میرمحمّدعلی شیرازی
• میر محمّدعلی شیرازی، خانه کتاب ، چاپ اول، تهران، اسفند ۱۳۹۴ش.
عبّاس سحاب ۳. عبّاس سحاب
خانه کتاب ، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۴ش.
ویراستاری و مقدمه:
رساله جهادیه ۴. رساله جهادیه (مقدمه)
نویسنده: میرزا عیسی قائم مقام فراهانی
با تقريظ: اولریش مارزلف
مؤسسه بیاض، چاپ اول، قم، ۱۳۹۳ش.، با مقدمه: اولریش مارزلف و مجید غلامی جلیسه