اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   پرویز ناتل خانلری
پرویز ناتل خانلری
پرویز ناتل خانلری
آثار موجود در کتابخانه
هفتاد سخن ۱. هفتاد سخن
سرشناسه: پرویز خانلری
انتشارات توس، تهران، ۱۳۷۰ش.، 4 جلد
قافله سالار سخن ۲. قافله سالار سخن
نشر البرز، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۰ش.
تاریخ زبان فارسی ۳. تاریخ زبان فارسی
نشر سیمرغ، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۷۴ش.، 3 جلد
دستور زبان فارسی ۴. دستور زبان فارسی
بنیاد فرهنگ ایران، تهران، شهریور ۱۳۵۲ش.
ترجمه:
دختر سروان ۵. دختر سروان
امیرکبیر، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۸۴ش.
نشریات:
سخن ۱. سخن (صاحب امتیاز و سردبیر)
مجله ادبیات و دانش و هنر امروز
آثاری درباره پرویز ناتل خانلری:
سخنواره ۱. سخنواره
پنجاه‌ و پنج‌ گفتار پژوهشی‌ به‌ یاد دکتر پرویز ناتل خانلری
سرشناسه: ایرج افشار
گردآورنده: استاد ایرج افشار، هانس روبرت رویمر
انتشارات توس، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۶ش.
خانلری و نقد ادبی ۲. خانلری و نقد ادبی
نویسنده: ایرج پارسی‌نژاد
انتشارات سخن، چاپ اول، تهران
عقاب ۳. عقاب
انتشارات سخن، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۸ش.، به اهتمام: دکتر میلاد عظیمی
همچنین نگاه کنید
سخن سخن (عضو)
دکتر میلاد عظیمی دکتر میلاد عظیمی