اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   شمس الدین محمد بن قیس الرازی
شمس الدین محمد بن قیس الرازی
آثار موجود در کتابخانه
المعجم فی معاییر اشعار العجم ۱. المعجم فی معاییر اشعار العجم
نشر علم، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۸ش.، مصحح: محمد قزوینی و سیروس شمیسا و محمد تقی مدرس رضوی