اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   علی کرباسی‌زاده اصفهانی
علی کرباسی‌زاده اصفهانی
آثار موجود در کتابخانه
صاحب اشارات ۱. صاحب اشارات
نشر دانش حوزه، چاپ اول، قم، ۱۳۹۱ش.
تصحیح و تحقیق:
علامه حاجی کلباسی در کتب تراجم و رجال ۲. علامه حاجی کلباسی در کتب تراجم و رجال (تحقیق)
نشر دانش حوزه، چاپ اول، قم، ۱۳۹۱ش.، محقق: محمد کلباسی
ویراستاری و مقدمه:
خاندان کلباسی ۳. خاندان کلباسی (مقدمه و اشراف و نشر)
شرح احوال فقیه نامی آیت الله علامه حاجی محمد ابراهیم کرباسی مشهور به کلباسی پدر ـ اولاد و احفادش همراه با شرح احوال مالک اشتر و شرح احوال استادان و معاصران و شاگردان حاجی کرباسی
نویسنده: محمد کلباسی حائری
نشر دانش حوزه، چاپ اول، قم، ۱۳۹۱ش.، با مقدمه: محمدعلی نجفی کلباسی، با تعلیق: محمدعلی نجفی کلباسی
کانون پژوهش، چاپ اول، اصفهان، ۱۳۸۱ش.، اشراف: محمد علی نجفی کلباسی، با مقدمه: محمد علی نجفی کلباسی
اشراف و نشر:
مجموعه مقالات برگزیده کنگره بزرگداشت علامه حاجی کلباسی (قده) ۴. مجموعه مقالات برگزیده کنگره بزرگداشت علامه حاجی کلباسی (قده) (کوشش در نشر)
نشر دانش حوزه، چاپ اول، ۱۳۹۱ش.