اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   عبدالباقي قرنة الجزایري
عبدالباقي قرنة الجزایري
آثار موجود در کتابخانه
المغیرة بن شعبة ۱. المغیرة بن شعبة
روشنای مهر، چاپ اول، تهران، ۱۴۳۱ق. برابر ۱۳۸۹ش. برابر 2010م.
معاویة ۲. معاویة
بنیاد فرهنگ جعفری، چاپ سوم، قم، ۱۴۳۲ق. برابر ۱۳۹۰ش.
أصحاب العقبة ۳. أصحاب العقبة
روشنای مهر، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۳ش.