اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   آیة الله حاج شیخ محمدرضا کلباسی
آیة الله حاج شیخ محمدرضا کلباسی
آثار موجود در کتابخانه
نفحات اللیل در شرح دعای کمیل ۱. نفحات اللیل در شرح دعای کمیل
نشر دانش حوزه، چاپ اول، قم، ۱۳۹۱ش.، مصحح: احمد کلباسی