اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   احمد حلبیان
احمد حلبیان
آثار موجود در کتابخانه
تصحیح و تحقیق:
ادبیات عرب در صدر اسلام ۱. ادبیات عرب در صدر اسلام (تحقیق)
نویسنده: مهدی غیاث الدین مجدالاسلام نجفی
نشر چتر دانش، چاپ دوم، تهران، ۱۳۹۸ش.، با مقدمه: هادی نجفی