اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   مصطفی لعل شاطری
مصطفی لعل شاطری
آثار موجود در کتابخانه
ترجمه:
ظهور اولیۀ چاپ در عصر صفوی ۱. ظهور اولیۀ چاپ در عصر صفوی
نگاهی نو به نخستین چاپخانه ارمنیان در جلفای نو
نشر وراقان، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۹ش.