اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   منوچهر پارسا دوست
منوچهر پارسا دوست
آثار موجود در کتابخانه
ما و عراق از گذشتۀ دور تا امروز ۱. ما و عراق از گذشتۀ دور تا امروز
شرکت سهامی انتشار، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۶ش.