اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   سید محمدعلی حسینی اصطهباناتی
سید محمدعلی حسینی اصطهباناتی
آثار موجود در کتابخانه
تصحیح و تحقیق:
العروة الوثقی مع تعلیقه السید ابراهیم الحسینی الاصطهباناتی ۱. العروة الوثقی (تحقیق)
في ما تعم به البلوی
نویسنده: آیة الله سید محمدکاظم طباطبائی یزدی (صاحب عروه)
• العروة الوثقی مع تعلیقه السید ابراهیم الحسینی الاصطهباناتی، دارالتفسیر، چاپ اول، قم، ۱۴۳۰ق. برابر ۱۳۸۸ش.، با تعلیق: آیة الله سید ابرهیم حسینی اصطهباناتی (میرزا آقا مجتهد)