کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   The will to power
The will to power
زبان: آلمانی
نویسنده: فردریش ویلهلم نیچه
آثار مرتبط
۱. اراده قدرت (ترجمه با عنوان)
مترجم: مجید شریف
انتشارات جامی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۷ش.، 2 جلد
همچنین نگاه کنید
فردریش ویلهلم نیچه فردریش ویلهلم نیچه (نویسنده)