کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   Les motifs zoroastriens dans la philosophie de Sohra Wardi Shaykh - ol - Ishraq
Les motifs zoroastriens dans la philosophie de Sohra Wardi Shaykh - ol - Ishraq
زبان: انگلیسی
نویسنده: هانری کربن
آثار مرتبط
بن مایه های آیین زرتشت در اندیشه های سهروردی ۱. بن مایه های آیین زرتشت در اندیشه های سهروردی (ترجمه با عنوان)
مترجم: محمود بهفروزی
انتشارات جامی، تهران، ۱۳۸۴ش.
همچنین نگاه کنید
هانری کربن هانری کربن (نویسنده)