کنفرانس‌ها
صفحه اصلی   /   کنفرانس‌ها   /     /   نقد سنت‌گرایی در اندیشه سید حسین نصر
نقد سنت‌گرایی در اندیشه سید حسین نصر
مجالس اهل کتاب (۳)
نقد سنت‌گرایی در اندیشه سید حسین نصر
تاریخ برگزاری: ۱۵ دی ۱۴۰۱ش.
محل کنفرانس: بنیاد محقق طباطبائی، قم