کنفرانس‌ها
صفحه اصلی   /   کنفرانس‌ها   /     /   تأملی در کتاب أهل البیت (ع) في المکتبة العربیة
تأملی در کتاب أهل البیت (ع) في المکتبة العربیة
مجالس اهل کتاب (۵)
تأملی در کتاب أهل البیت (ع) في المکتبة العربیة
تاریخ برگزاری: ۲۷ بهمن ۱۴۰۱ش.
محل کنفرانس: بنیاد محقق طباطبائی، قم
همچنین نگاه کنید
محمد سوری محمد سوری (سخنران)