کنفرانس‌ها
صفحه اصلی   /   کنفرانس‌ها   /     /   عیارسنجی اسلوب قاضی نورالله شوشتری در شناخت شاعران پارسی‌گوی شیعی
عیارسنجی اسلوب قاضی نورالله شوشتری در شناخت شاعران پارسی‌گوی شیعی
مجالس کاتبان (۱۱)
عیارسنجی اسلوب قاضی نورالله شوشتری در شناخت شاعران پارسی‌گوی شیعی
تاریخ برگزاری: ۴ آبان ۱۴۰۲ش.
محل کنفرانس: بنیاد محقق طباطبائی، قم
همچنین نگاه کنید
عبدالرضا موسوی طبری عبدالرضا موسوی طبری (سخنران)