نسخ عکسی
صفحه اصلی   /   منابع کتابخانه   /   نسخ عکسی   /   فائق المقال في الحدیث و الرجال
فائق المقال في الحدیث و الرجال
نسخه خطی کتابخانه انگلستان، رقم OR ۸۴۵۹.
تعداد سطر: ۱۵
شماره جلد: ۲
کاتب: احمد بن عبدالرضا مهذب الدین بصری
ماده تصویر: کاغذی
یادداشت: مؤلف: مهذّب الدّین احمد بن عبدالرضا
نسخه کامل و در ۳۱۹ برگ کتابت شده است، کاتب مهذب الدّین احمد بن عبدالرضا (مؤلف) تاریخ کتابت اول رجب ۱۰۸۵ هجری در حیدرآباد
عکس از کتابخانه انگلستان ـ لندن شماره OR ۸۴۵۹
تعداد فریم: ۱۵۷
تعداد صفحه در هر فریم: ۲
رنگ عکس: سیاه و سفید
کیفیت تصویر: بالا
طول تصویر: ۲۱
عرض تصویر: ۱۷
شماره نسخه عکسی: ع/۳۹
فائق المقال في الحدیث و الرجال
همچنین از این کتاب
فائق المقال في الحدیث و الرجال
رقم المخطوطة: OR ۸۴۵۹
فائق المقال في الحدیث و الرجال
رقم المخطوطة: OR ۸۴۵۹
کاتب: احمد بن عبدالرضا مهذب الدین بصری
تاریخ کتابت: ذی الحجه ۱۰۸۵ق.
فائق المقال في الحدیث و الرجال
رقم المخطوطة: OR ۸۴۵۹
کاتب: احمد بن عبدالرضا مهذب الدین بصری
تاریخ کتابت: ۱ رجب ۱۰۸۵ق.
نسخه‌های چاپی کتاب
فائق المقال فی الحدیث و الرجال فائق المقال فی الحدیث و الرجال
نسخ خطی دیگر از این کتاب
فائق المقال فی الحدیث و الرجال فائق المقال فی الحدیث و الرجال
فائق المقال فی الحدیث و الرجال فائق المقال فی الحدیث و الرجال
فائق المقال في الحدیث و الرجال
رقم المخطوطة: OR ۸۴۵۹
کاتب: احمد بن عبدالرضا مهذب الدین بصری
تاریخ کتابت: ۱ رجب ۱۰۸۵ق.