نسخ عکسی
صفحه اصلی   /   منابع کتابخانه   /   نسخ عکسی   /   أربعین حدیث
أربعین حدیث
زبان: عربی
تعداد سطر: ۱۱-۱۲
یادداشت: مؤلف:
نسخ کامل و در ۱۶ برگ کتابت شده است.
تعداد فریم: ۱۸
تعداد صفحه در هر فریم: ۲
رنگ عکس: سیاه و سفید
کیفیت تصویر: مطلوب
طول تصویر: ۲۱
عرض تصویر: ۱۶
شماره نسخه عکسی: ع/۱۲۰
أربعین حدیث