نسخ عکسی
صفحه اصلی   /   منابع کتابخانه   /   نسخ عکسی   /   الشهاب الثاقب في بیان معنی الناصب
الشهاب الثاقب في بیان معنی الناصب
نسخه خطی کتابخانه دانشگاه شیراز، رقم ۹۴۲ خ.
تعداد سطر: ۲۰
ماده تصویر: کاغذی
یادداشت: مؤلف: یوسف بن احمد بن ابراهیم بحرانی
نسخه کامل و در حدود ۱۵۰ برگ کتابت شده است، کاتب و تاریخ کتابت نامعلوم است، در انتهای نسخه حاشیه بلاغ و تصحیح با خط مؤلف کتاب به تاریخ دوم شعبان ۱۱۰۹ هجری دیده می شود.
عکس ازکتابخانه دانشگاه شیراز ـ شماره ۹۴۲ خ
تعداد فریم: ۱۱۷
تعداد صفحه در هر فریم: ۲
رنگ عکس: سیاه و سفید
کیفیت تصویر: بالا
طول تصویر: ۲۱
عرض تصویر: ۱۹
شماره نسخه عکسی: ع/۱۲۱
الشهاب الثاقب في بیان معنی الناصب