نسخ عکسی
صفحه اصلی   /   منابع کتابخانه   /   نسخ عکسی   /   استقصاء الاعتبار في شرح الاستبصار
استقصاء الاعتبار في شرح الاستبصار
نسخه خطی دانشگاه تهران، کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد.
زبان: عربی
نویسنده: فخر الدّین بن ابو جعفر محمّد بن حسن بن الشهید الثانی
تعداد سطر: مختلف
کاتب: فخر الدّین بن محمّد علی طریحی صاحب مجمع البحرین
تاریخ کتابت: ۱۰۲۸ق.
ماده تصویر: کاغذی
محل عکس برداری: دانشگاه تهران، کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
یادداشت: مؤلف: فخر الدّین بن ابو جعفر محمّد بن حسن بن الشهید الثانی
نسخه شامل جز سوم و کامل است، کاتب محدث جلیل القدر فخر الدّین بن محمّد علی طریحی صاحب مجمع البحرین، تاریخ کتابت ۱۰۲۸ هجری.
فیلم از کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران ـ تهران
تعداد فریم: ۳۶۹
تعداد صفحه در هر فریم: ۱
رنگ عکس: سیاه و سفید
کیفیت تصویر: مطلوب
طول تصویر: ۲۱
عرض تصویر: ۲۹
شماره نسخه عکسی: م/۲
استقصاء الاعتبار في شرح الاستبصار